آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

صبا اميري

1388/02/15

دبستان دخترانه سما

كوثر رسائي

1390/02/15

دبستان دخترانه سما

معصومه صادقي اميري

1385/02/09

دبستان دخترانه سما

زهرا شجاع الديني مهني

1388/02/11

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسماء افضلي ساردو

1380/02/09

دبستان دخترانه سما

هستي پيرايش

1388/02/09

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا افضلي ساردو

1388/02/14

دبستان دخترانه سما

يسنا بهرامي ميعاد

1389/02/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه سياح گرد

1382/02/15

دبستان دخترانه سما

الهام ابوسعيدي

1390/02/14

دبستان دخترانه سما

مبينا مسلمي مهني

1385/02/12

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مسلم سيفي

1379/02/15

دبستان دخترانه سما

فاطيما صديقي پور

1385/02/14

دبستان پسرانه سما

بنيامين فروغي نعمت اللهي

1388/02/12

دبستان دخترانه سما

ستايش پورحاجبي

1389/02/10

دبستان دخترانه سما

مبينا احمدي دره سيما

1388/02/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه كوارويي

1380/02/12

دبستان دخترانه سما

آرمينا احمدي

1387/02/13

دبستان دخترانه سما

نهال سليماني دلفارد

1388/02/15

دبستان دخترانه سما

تارا پاداش

1389/02/14