آخرین اخبار مدارس


29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

28 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

21 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

21 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

13 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

09 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: جشنواره اقتصاد مقاومتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها پروانه

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسین حاتم پور

مسابقه: قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره دوم سما

متينا سالاركريمي

1385/08/07

دبستان دخترانه دوره اول سما

سدنا سالاركريمي

1389/08/08

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدصالح دهقان قنات كمان

1389/08/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدي سنجري نژاد

1385/08/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نازنين زهرا فاريابي

1386/08/05

دبستان دخترانه دوره اول سما

هستي جاويد

1388/08/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

الميرا احمديوسفي سرحدي

1387/08/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ايليا افضلي گروه

1386/08/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يسنا پرموته

1384/08/04

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مونا تنيده

1387/08/07

دبستان دخترانه دوره اول سما

نازنين زهرا نژادعليمرادي

1389/08/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسين دهش

1386/08/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سميرا سلطاني نژاد

1383/08/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمد سيفي

1388/08/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل اماني زارين

1387/08/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا دهقان

1382/08/05

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه طاهري سروتمين

1386/08/07

دبستان دخترانه دوره اول سما

آيدا سليمي

1390/08/08

دبستان پسرانه دوره دوم سما

كسري شفيع زاده

1390/08/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا بيگ زاده

1383/08/03