آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدمتين فرخي پوررهجرد

1385/05/28

دبستان دخترانه سما

زهرا شمس الديني دزدان

1389/05/25

دبستان دخترانه سما

سپيده مولائي اكبرآبادي

1388/05/27

دبستان دخترانه سما

زهرا زين الديني

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

رزا مهني

1384/05/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي سياري

1380/05/28

دبستان دخترانه سما

بهار ميرساردو

1386/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي عباس زاده افشار

1389/05/23

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مشايخي زاده

1387/05/31

دبستان دخترانه سما

يلدا فرخي

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

زهرا اسحقي مسكوني

1385/05/28

دبستان پسرانه سما

رضا صباحي گراغاني

1386/05/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حيدري

1388/05/29

دبستان دخترانه سما

بهنوش دريني

1384/05/24

دبستان دخترانه سما

معصومه مداحي جيرفت

1389/05/30

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي حيدري

1387/05/25

دبستان دخترانه سما

حنانه كمالي مسكوني

1389/05/30

دبستان دخترانه سما

صبا خوش كام

1388/05/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا دلفاردي

1380/05/28

دبستان دخترانه سما

ديانا مختاري

1390/05/26