آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه سيفي

1383/11/06

دبستان پسرانه سما

محمدكيان شفيعزاده

1385/11/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه اميرشجاعي

1389/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه رودباري

1378/11/05

دبستان دخترانه سما

زهرا احمديوسفي سرحدي

1384/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان ملائي

1382/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تبسم صفا

1379/11/01

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا تراكمه مختاري

1387/11/01

دبستان پسرانه سما

محمدحسين نقدي نسب

1384/11/04

دبستان پسرانه سما

حسين نصيري پور

1385/11/02

دبستان پسرانه سما

محمدحسين بهمني

1384/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين اميرافضلي

1382/11/05

دبستان پسرانه سما

محمدياسين سليماني

1389/11/03

دبستان پسرانه سما

مهدي كردستاني

1387/11/03

دبستان دخترانه سما

سعيده پهلوان دريني

1387/11/02

دبستان دخترانه سما

هستي صحت

1389/11/04

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا دادگستر

1385/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي عرب

1382/11/08

دبستان دخترانه سما

يكتا اميري نژاد

1388/11/01

دبستان پسرانه سما

مهدي سيفي

1387/11/07