آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رسول شاهرخي ساردو

1388/04/07

دبستان پسرانه سما

ابوالحسين شجاعي فر

1383/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي عسكري

1382/04/08

دبستان دخترانه سما

فاطيما رييسي سربيژن

1385/04/01

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي شجاعي نسب

1385/04/05

دبستان پسرانه سما

اميرعلي شاهرخي ساردو

1388/04/03

دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي ساردو

1387/04/05

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي دخت خداويردي

1384/04/06

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مقبلي فراشي

1389/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي پرموته

1382/04/08

دبستان دخترانه سما

هستي سعيدي تمگاواني

1388/04/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا اسفندياري مهني

1389/04/06

دبستان دخترانه سما

بهار برموده

1390/04/05

دبستان پسرانه سما

علي اصغر بامري

1386/04/06

دبستان پسرانه سما

برديا رئيسي

1387/04/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه بناوند

1388/04/08

دبستان پسرانه سما

ماني معتمدي نسب

1389/04/01

دبستان پسرانه سما

سليم شاهرخي ساردو

1388/04/05

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سرحدي پوركريم

1388/04/08

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي شهدادي

1388/04/08