آخرین اخبار مدارس


03 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مبینا مسلمی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیراسلطان نژاد

مسابقه: قران

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آرمیتا سلیمانی

مسابقه: جشنواره نهادینه کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی در مدارس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه آیین

مسابقه: جشنواره نهادینه کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی در مدارس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهسان نعمتی

مسابقه: جشنواره نهادینه کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی در مدارس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

النا آرمند

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه محمدی بیدشکی

مسابقه: قران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یسناامیری نژاد

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهراصنعتی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا امیرمحمدی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارینادلزاده

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رقیه سلیمانی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدامين معتمدي نسب

1385/02/01

دبستان پسرانه سما

محمدمبين روزپيكر

1386/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش عرب سربيژن

1382/02/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا سعيدي گراغاني

1386/02/03

دبستان پسرانه سما

يوسف سالاري

1388/02/01

دبستان دخترانه سما

اطهره جهاني

1386/02/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه شريفي پور

1385/02/02

دبستان پسرانه سما

محمدطاها رفيعي نسب

1390/02/01

دبستان پسرانه سما

طاها محمدرضائي

1388/02/01

دبستان پسرانه سما

اميرعلي ميركهنوج

1387/02/02

دبستان دخترانه سما

زهرا جوشايي

1386/02/08

دبستان دخترانه سما

ثنا اميري گويگاني

1388/02/08

دبستان دخترانه سما

هليا نوذري

1387/02/03

دبستان پسرانه سما

كسري كريمي مسكوني

1390/02/04

دبستان دخترانه سما

يلدا كمالي پور

1389/02/03

دبستان پسرانه سما

محمدطاها شيخي اسفندقه

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

آوا مالكي

1386/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس صديق پور

1384/02/08

دبستان دخترانه سما

هانا رئيسي

1388/02/07

دبستان دخترانه سما

مريم قاعدي فرد

1389/02/08