آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سامينا رزاقپور

1388/08/24

دبستان دخترانه سما

آيسا فرخي

1389/08/24

دبستان دخترانه سما

پارميس دروش زئي

1388/08/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه ميراني طراده

1384/08/30

دبستان پسرانه سما

فهيم شاهرخي ساردو

1385/08/24

دبستان دخترانه سما

آيسا رسائي

1388/08/27

دبستان دخترانه سما

ياسمن كمالي پور

1384/08/24

دبستان دخترانه سما

هليا كريمي

1385/08/28

دبستان پسرانه سما

رضا مارزي

1386/08/29

دبستان دخترانه سما

هستي اميري

1387/08/29

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي سليماني

1389/08/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل قلندرنژاد

1383/08/23

دبستان دخترانه سما

مبينا مونس زاده محمدي

1384/08/26

دبستان دخترانه سما

مبينا بهشتي روي

1387/08/26

دبستان پسرانه سما

مبين مجازي دلفارد

1389/08/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا شهدادنژاد

1385/08/29

دبستان پسرانه سما

مقداد فاريابي

1389/08/25

دبستان دخترانه سما

مهديا اميري دوماري

1384/08/28

دبستان دخترانه سما

روژينا رئيسي

1388/08/30

دبستان دخترانه سما

ياسمين زهرا احمديوسفي

1387/08/29