آخرین اخبار مدارس


26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

23 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

17 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه احمدیوسفی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم یاغی پور

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مانا سعیدی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شیرازی

مسابقه: حفظ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه محمدی بیدشکی

مسابقه: قران

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

حسنا سیدی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی صنعتی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد یاسین مشایخی نژاد

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه احمدیوسفی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا مسلمی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا امیری

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نازنین مسلمی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نرگس ستائي مختاري

1386/05/25

دبستان دخترانه سما

بهار ميرساردو

1386/05/24

دبستان دخترانه سما

نيايش صابري رايني

1390/05/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي عباس زاده افشار

1389/05/23

دبستان دخترانه سما

يلدا فرخي

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

ياس بهزادپور

1385/05/26

دبستان دخترانه سما

زهرا اسحقي مسكوني

1385/05/28

دبستان دخترانه سما

زهرا شمس الديني دزدان

1389/05/25

دبستان پسرانه سما

محمدفاضل آفتابي

1387/05/31

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مشايخي زاده

1387/05/31

دبستان دخترانه سما

زهرا احمديوسفي اسفيچار

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدطاها نيك سير

1390/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه انجم روز

1382/05/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناديا سنجري بنستاني

1380/05/28

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد احمدي

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

دينا بهمني

1389/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدزمان اسفندياري مهني

1388/05/28

دبستان پسرانه سما

رضا صباحي گراغاني

1386/05/28

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي حيدري

1387/05/25

دبستان پسرانه سما

زهير سليمي

1388/05/23