آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساناز مسلمي مهني

1382/05/08

دبستان پسرانه سما

محمدباقر نخعي

1385/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين پلاشي

1382/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين زهرا اميري دوماري

1381/05/06

دبستان دخترانه سما

مارال سالاري

1388/05/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه افشارمنش

1384/05/04

دبستان پسرانه سما

محمدحسين طحان لر

1388/05/03

دبستان دخترانه سما

نرگس كردستاني

1385/05/03

دبستان دخترانه سما

ثنا گروهي ساردو

1387/05/07

دبستان دخترانه سما

اسماء معيني فر

1387/05/06

دبستان دخترانه سما

نرجس اله دادي امجز

1385/05/01

دبستان پسرانه سما

ارشيا سالاري

1388/05/01

دبستان پسرانه سما

اميرعلي مهني

1387/05/08

دبستان دخترانه سما

نيايش مشايخي ساردوئيه

1387/05/04

دبستان دخترانه سما

راحيل افشارمنش

1390/05/03

دبستان دخترانه سما

زهرا رودباري

1384/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اميرپوررايني

1382/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اصغر

1383/05/07

دبستان پسرانه سما

بنيامين بلوچ اكبري

1388/05/04

دبستان دخترانه سما

آيناز شهرياري

1390/05/04