آخرین اخبار مدارس


29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

28 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

21 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

21 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

13 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

09 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها پروانه

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسین حاتم پور

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: جشنواره اقتصاد مقاومتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره دوم سما

متينا سالاركريمي

1385/08/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهراب سالاري

1388/08/03

دبستان دخترانه دوره اول سما

نازنين زهرا نژادعليمرادي

1389/08/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا دهقان

1382/08/05

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه طاهري سروتمين

1386/08/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرعلي دولت

1389/08/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحسين منصوربهمني

1386/08/06

دبستان پسرانه دوره دوم سما

كسري شفيع زاده

1390/08/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدي سنجري نژاد

1385/08/01

دبستان دخترانه دوره اول سما

ملينا كاظمي اسكري

1388/08/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسين دهش

1386/08/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

يسنا سالاري پور

1387/08/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سميرا سلطاني نژاد

1383/08/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسين رحيمي ساردو

1390/08/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه احمديوسفي

1382/08/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا بيگ زاده

1383/08/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل اماني زارين

1387/08/08

دبستان دخترانه دوره دوم سما

ساراناز شاهرخي ساردو

1385/08/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي اميري دربيد

1381/08/05

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مونا تنيده

1387/08/07